Logistics

ทางเลือกในการขนส่งจีนไทย

การขนส่งจีนไทยในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเภาครัฐให้การสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้เอกชนสามารถบริหารจัดการสินค้าตลอดกระบวนการทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งระบบการขนส่งจีนไทย ถือเป็นตามความต้องการหรือข้อตกลงของคู่ค้า และการส่งสินค้าจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาการค้า ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ ผลกำไร และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ GDP ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น

ประเภทของการขนส่งจีนไทย

  • การขนส่งเส้นทางน้ำ

การขนส่งโดยเส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งจีนไทย ซึ่งเหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และจัดเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญที่สุดและใช้มากที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่นๆ เนื่องจากมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ และสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ แต่ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและภูมิประเทศ

  • การขนส่งเส้นทางบก

การขนส่งทางบกจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

             – การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทางการลำเลียงที่สำคัญที่สุดของประเทศ ดำเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหนัก ปริมาณมาก และในระยะทางไกล อัตราค่าบริการไม่แพง การขนส่งทางรถไฟจะมีกำหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอน และมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า แต่ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว

             – การขนส่งทางรถยนต์ หรือรถบรรทุก เหมาะสำหรับของขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งสะดวก รวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง แต่ค่าขนส่งสูงหากเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ และมีความปลอดภัยต่ำ ไม่สามารถกำหนดเวลาแน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ

  • การขนส่งเส้นทางทางการบิน 

เหมาะกับการขนส่งจีนไทย หรือการขนส่งที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่เปราะบาง เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากและสินค้าราคาถูกๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่ง แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ

  • การขนส่งสินค้าผ่านท่อ 

การขนส่งทางท่อเป็นระบบขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลวบริเวณที่ท่อผ่านจะต้องมีความชันไม่มาก เพื่อให้ของเหลวที่ไหลผ่านท่อไม่ไหลย้อนกลับและจะไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับ สินค้าที่นิยมขนส่งทางท่อ ได้แก่ น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ

จะเห็นได้ว่า การขนส่งไทยจีนมีรูปแบบการลงทุนธุรกิจขนส่งแบบ B2B หรือธุรกิจโลจิสติกส์  ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจประเภทนี้เติบโตแบบก้าวกระโดด หากเมื่อการตลาดเติบโต ความต้องการในการนำเข้าและส่งออกสินค้าจึงมีมากขึ้น ซึ่งส่งผลแนวโน้มจะขยับขยายมากขึ้นทุกปี และทำให้เทรนด์ของธุรกิจประเภทขนส่งสินค้าเติบโตเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย